Chủ Đề: Người Mục Tử nhân lành.


——
Vang Tiếng Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 22B) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Còn Gì Dâng Ngài (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Đồng Xanh Thơ (Cao Huy Hoàng)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Kinh Trầm Ái (Ngọc Kôn)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: