Chủ Đề: Vui thỏa trong sự yếu hèn.
(Phúc Âm: Tiên tri bị khinh bỉ nơi quê mình)


——
Bước Vào (Phạm Liên Hùng)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 122) Mắt chúng con nhìn vào Chúa cho tới khi Ngài thương xót chúng con.. (Tường Ân)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Ngàn Lời Chúc Tụng (Ngọc Linh)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——
Xin Củng Cố Niềm Tin (HMK – ĐCH)

————-
Hy Vọng Vào Ngài (Ngọc Linh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————–
Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: