Chủ Đề: Sự thất bại của ma quỉ.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)


——
Hòa Tiếng Hát Ngợi Khen (Việt Khôi)
Audio Bè Sop/Tenor:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


—————
(TV 129) Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Con Xin Tiến Dâng 1 (Nguyễn Duy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Chúa Luôn Còn Mãi (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Lễ Hết (Mi Trầm – ĐCH)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: