Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn. (Corpus Christi) (Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)


——
Tiệc Thánh Chúa Mời (Đinh Công Huỳnh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 115B) Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu Danh Chúa. (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Mình Máu Chúa (Lm Quang Uy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Mình Máu Thánh (Thu Lâm)

——————-
Có Một Tình Yêu (Ân Đức)
Audio Bè Sop/Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


————-
Cảm Tạ Hồng Ân (Duy Thiên)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: