8 AM @ ĐMLV Chủ Đề: Lễ Chữa Lành đầu tháng


———–
Cầu Xin Chúa Thánh Thần (Phương Linh-T.N.Phan)

——
Hỡi Thế Trần (Kim Long)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 62) (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Xức Dầu Thánh
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa (Kim Long)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——-
Xin Chữa Lành Con (Huyền Linh)

———
Xin Chúa chữa lành con (Huỳnh Minh Kỳ)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Của Lễ Tin Yêu (Tường Ân)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——
Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——————-
Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


————-
Lời Cầu Cho Xứ Đạo (Văn Chi)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: