12:00 PM 5/16/24 @ đền Các Thánh Tử Đạo VN


Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

——–
Đi về nhà Chúa (Trầm Hương, FMSR)

——
TV 22: Chúa chăn nuôi tôi (Lm. Duy Thiên)

——-
Alleluia An Táng (Mỹ Sơn)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:


———-
Một Niềm Phó Thác (Nguyễn Mộng Huỳnh)
Audio Bè 01:

Audio Bè 02:


——–
Phó thác (Kiều Linh)

——
Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời (Trầm Hương)

——–
Trên Con Đường Về Quê (Nguyễn Khắc Xuyên)