Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống. {Kết thúc Mùa Phục Sinh – Đánh dấu ngày khai sinh Hội Thánh} (Tháng Hoa Đức Mẹ)


——
Nguyện Thánh Thần (Thái Nguyên)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
Rảy nước thánh (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

———-
(TV 103) Nguyện Thần Linh Thiên Chúa ngự đến. Người sáng soi đổi mới địa cầu… (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

——————————
Rượu Bánh Tinh Tuyền (ĐCH)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——————-
Chúa đã yêu con (Ngọc Linh)
—————
Không! Con Không Lấn Bước Ngài (Ngọc Kôn)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Thần Khí Chúa Sai Đi (Nguyễn Đức Tuấn)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: