Chủ Đề: Thiên Chúa là tình yêu.


——
Trăm Triệu Lời Ca (Gm. NVH – Lm. TD)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


—————
Rảy nước thánh (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

———-
(TV 97) Chúa đã công bố ơn cứu độ Người trước mặt chư dân. (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Phục Sinh
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————————
Dâng Chúa Trời (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——————-
Cho Con Biết Yêu Thương (Từ Duyên)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Phó Thác Cho Mẹ Yêu (Viễn Xứ)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: