10AM ở nhà thờ Chúa Kito Vua – 5284 Monterey Rd, San Jose, CA 95111.


Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

——–
Đi về nhà Chúa (Trầm Hương, FMSR)

——
TV 22: Chúa chăn nuôi tôi (Lm. Duy Thiên)

——-
Alleluia An Táng (Mỹ Sơn)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:


———-
Một Niềm Phó Thác ( Nguyễn Mộng Huỳnh)
Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

Audio Bè 1+2:


——–
Phó thác (Kiều Linh)

——
Ngày Không Còn Mẹ (Trầm Hương)

——–
Trên Con Đường Về Quê (Nguyễn Khắc Xuyên)