Nguồn Sáng Linh Thiêng (Rufino Zaragoza)

Audio phần Điệp Khúc:

Audio Midi Bè Alto: download

Audio Bè Alto Live: download

Audio Midi Bè Tenor: download

Audio Midi Bè Bass: download

Audio: download

Giáng Sinh Ca – Ode to Joy (Beethoven)

Bắt đầu cuối trang 6:

Audio Midi Bè Sop: download

Audio Midi Bè Alto: download

Audio Midi Bè Tenor: download

Audio Midi Bè Bass: download