Chủ Đề: Bánh từ trời nuôi dưỡng con người mới.
(Ai đến với Ta sẽ không hề đói khát)


——
Ngợi Ca (Nguyễn Duy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 77) Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. (Tường Ân)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Kinh Dâng Lễ (Văn Chi)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Tiệc Thánh Trần Gian (Nguyễn Công Hiền)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: