Chủ Đề: Phúc cho những ai không thấy mà tin. (Chuyện Tông đồ Tôma)


——
Chúa Nay Đã Phục Sinh (Kim Long)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


—————
Rảy nước thánh (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)
Audio:


———-
(TV 117) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Tường Ân)
Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Phục Sinh
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————————
Lễ dâng Phục Sinh (Nguyễn Hùng Lân)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——
Toma, hãy tin

——————-
Ca vang lòng thương xót Chúa (ĐCH)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Lòng thương xót Chúa (Huyền Linh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: