10:00 AM 4/5/24 @ ĐMLV


Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

——–
Đi về nhà Chúa (Trầm Hương, FMSR)

——
TV 22: Chúa chăn nuôi tôi (Lm. Duy Thiên)

——-
Alleluia An Táng (Mỹ Sơn)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:


———-
Hy lễ cuối cùng ( Lm. Ân Đức)
Audio Bè 01:

Audio Bè 02:

Audio Bè 1+2:


——–
Phó thác (Kiều Linh)

————
Lời kinh tạm biệt (Lm. Nguyễn Duy)

——
Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời (Trầm Hương)

——–
Nguồn vui ơn Thánh (John Newton – TCT – PVT)