Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

 

Hoan Hô Vua Giê Su

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Đáp ca : (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Xuân Thảo)

Hương Thơm (Vinh Hạnh)

Audio Midi Bè Sop: download

Audio Midi Bè Tenor: download

Audio Midi Bè Bass: download

Giê Su Vua (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download