Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời!

 

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Bass: download

Audio: download

ĐÁP CA: (TV. 79) Vườn nho của Chúa là nhà Israel.(Xuân Thảo)

Của Lễ Đơn Sơ (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1: download

Audio Midi Bè 2: download

Từ Thưở Hoang Sơ (Miên Ly)

Audio Midi Bè 2: download

Audio: download

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi 01: download

Audio Midi 02: download