Chủ Đề: Hiệp Nhất Trong Phụng Vụ! (11 AM September 4th 2011- San Jose, California, USA)

 

Audio phần 1: download

Audio phần 2: download